Energy

17 mei 2017

Bollenstreek: de streek van bloemen, bollen en …… duurzaamheid?

Tags: , , , , , , , , ,

Stel je eens voor: In 2050 wordt in Nederland elektriciteit duurzaam opgewekt. Gebouwen worden voornamelijk verwarmd door aardwarmte en elektriciteit, bedrijven hebben hun productieprocessen aangepast, er wordt niet langer op aardgas gekookt en er rijden vrijwel alleen maar elektrische auto’s, waardoor het gebruik van fossiele energie gereduceerd is tot dichtbij nul. Om deze energietransitie te realiseren is het noodzakelijk radicale innovaties te ontwikkelen. Dat vergt veel tijd. Zijn de Bollenstreek gemeenten klaar voor de Energietransitie en wat kunnen ze (meer) doen om de ambitieuze doelstellingen te behalen?

Het begint met een gezamenlijke ambitie

De samenleving structureel verduurzamen en voorbereiden op deze toekomst is een van de belangrijkste opgaven van nu. Waar in de Bollenstreek nu nog losse en goedbedoelde (boven)lokale initiatieven en samenwerkingen bestaan, is het noodzakelijk om als Bollenstreek gemeenten (#Bollen5) één ambitieus Bollenstreek Energie Akkoord op te stellen. Met daarin de oplossing voor dit complexe vraagstuk, met lange termijnperspectief, zekerheid over het resultaat en de route er naartoe.

Verantwoordelijkheid gemeenten

Bollenstreek-gemeenten hebben op dit moment ieder afzonderlijk milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen (Noordwijk en Noordwijkerhout: ‘gemeentelijke eigendommen CO2 neutraal’) en verlenen subsidies voor de verduurzaming en energiebesparing van de eigen woning. Gemeente Teylingen streeft ernaar om ‘de meest duurzame regio in Nederland te worden’. Mooie woorden. Maar welke waarde hebben ze, als de omliggende gemeenten niet dezelfde ambitie hebben? Gemeente Noordwijk wil in de toekomst overgaan tot schone, nieuwe energie en doet mee aan een studie naar de mogelijkheden voor een Blue Energy centrale bij Katwijk. Vanuit de botsing tussen zout en zoet water moet energie worden opgewekt. Een goed voorbeeld van een lokaal vooruitstrevend initiatief. Wat zouden de innovatieve mogelijkheden zijn voor de overige Bollenstreek gemeenten en hoe zouden die elkaar kunnen versterken?

In het samenwerkingsverband Holland Rijnland is een rapport opgesteld over duurzame energie in tien gemeenten. Maar op de vraag hoe de gemeenten de samenleving gaan mobiliseren en faciliteren om het energievraagstuk gezamenlijk aan te pakken, geeft het rapport geen antwoord. Voor een effectieve inzet op energie innovatie is het nodig een aantal meerjarige, missie-gedreven Bollenstreek-innovatieprogramma’s te starten. Ook daarover staat onvoldoende vermeld in het rapport.

Wees niet bang voor verandering

De energietransitie is een complexe opgave en vergt grote inspanning. Inwoners en politici zouden minder bang moeten (hoeven) zijn voor deze transitie: hij biedt vele en grote kansen, als we de beschikbare kennis, kunde en capaciteiten kunnen bundelen en versterken.

Noordwijk heeft bijvoorbeeld het windpark Luchterduinen in zee. Inwoners en politici waren bang voor minder toeristen omdat de horizon ‘niet mooi’ zou worden door de windmolens. Komen er nu daadwerkelijk minder toeristen? Gemeente Bergen(NH) laat al zien dat de toeristische inkomsten in een vergelijkbare situatie niet minder zijn geworden dan voordat er een windpark werd aangelegd in zee aldaar. En zou ‘mooi’ een criterium moeten zijn bij de aanleg van een windpark? Hoe zouden we daarover denken als de fossiele brandstoffen op zijn en we niet hebben geïnvesteerd in alternatieve energiebronnen?

Innovatieprogramma Energie in de Bollenstreek

De energietransitie vraagt om nieuwe en vruchtbare samenwerkingsverbanden tussen inwoners, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en gemeenten in de Bollenstreek. Gemeenten hebben bij uitstek de rol om samenwerkingen en innovaties uit het bedrijfsleven en van inwoners te initiëren en faciliteren. De transitie wordt zo meer dan alleen een verandering van energiebronnen. Het wordt een (innovatief) proces dat economie en samenleving in de Bollenstreek versterkt. Hiervoor is een helder langetermijnperspectief nodig, dat zekerheid biedt aan bedrijven die moeten investeren, aan bestuurders die moeten besluiten en aan burgers die voor belangrijke keuzes komen te staan.

Van Bollenstreek EnergieDialoog naar Bollenstreek Energie Akkoord

De energie transitie vraagt om een en-en-enbeleid: zonne-energie, windmolens, oudere woonwijken renoveren, nieuwe gasloze woonwijken, meer oplaadpunten voor elektrisch autorijden en –fietsen. Dat vraagt om burger- en bedrijfsparticipatie en om gezamenlijk innovatieve initiatieven te ontwikkelen.

Om te beginnen zouden de gemeenten gezamenlijk een EnergieDialoog kunnen starten, waarin alle partijen uit de streek hun visie, oplossingen en ideeën kunnen presenteren en waar co-creatie kan ontstaan tussen overheid, ondernemers, onderwijs en inwoners. Door de beste ideeën met het meeste draagvlak vast te leggen in een Bollenstreek Energie Akkoord, hebben alle partijen wat ze nodig hebben om de energietransitie te starten en te versnellen. Studenten kunnen worden uitgedaagd, (startende) ondernemers kunnen kansen benutten en werkgelegenheid creëren en inwoners besparen op hun energierekening.

Een gezamenlijk ambitieus plan doet recht aan een prachtige streek met ambities en geeft duidelijkheid over het uiteindelijke resultaat, zodat ondernemers en inwoners gaan investeren in verduurzaming. De energietransitie is niet voor milieugekkies, maar is big business. Laten we die kansen pakken en met goede energie snel beginnen. Voor we het weten is het 2050 en heeft de Bollenstreek (economische) kansen gemist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *